Sociologie Românească este revista Asociaţiei Române de Sociologie. Începând cu nr. 1/2003, ea include şi Revista de Cercetări Sociale. Ea oferă spaţiu de publicare pentru opiniile, articolele ştiinţifice şi recenziile de carte ale tuturor sociologilor români. Puteţi citi despre istoricul revistei aici. Procesul de revizie este de tipul double blind peer-review, revista fiind indexată în baze de date internaționale (CEEOLProQuest Sociological Abstracts, EBSCO SocINDEX with Full Text pdf_buttonULRICHSWEB pdf_buttonIndex Copernicus și GESIS (Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe)) şi acreditată in categoria B+ de către CNCSIS. Revista foloseşte Platforma Editorială Română SCIPIO www.scipio.ro/web/sociologie-romaneasca. Rezumatele articolelor pot fi găsite şi pe platformele Citeulike şi Google Academic. Revista are o frecvenţă de apariţie trimestrială și oferă acces liber la conținut.

1994

1994, Vol. V, nr. 6

SUMAR / (SUMMARY)

PROCESE ȘI POLITICI DEMOGRAFICE / (DEMOGRAPHICAL PROCESSES AND POLICIES)

Vasile Ghețău
De la prognoză la politică demografică (From a Prognosis to a Demographical Examination) / 549-564.

Maria Fulea
Schimbări în structura socio-demografică rurală (Modification within the Socio-demographical Structure of the Rural Area) / 565-573.

Valentina Mihăilă, Nicolae Beldescu
Îmbătrânirea populației în România. Evoluție și perspective (Population Ageing in Romania. Development and perspectives) / 575-581.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Sabin Manuilă
Răspunsuri cu privire la situația elementului românesc față de elementele minoritare. Problema populației în cadrul planului economic (Answers about the Romanian Element as Compared to the Minority Ones. The Population Question at the Economic Level) / 583-592.

Leon Țopa
Pentru o istorie integrală a sociologiei românești (convorbire realizată de Dan Dungaciu) (To a Complete History of the Romanian Sociology (Conversation made by Dan Dungaciu)) / 593-607.

 

SOCIOLOGIA ÎN LUME / (SOCIOLOGY ALL OVER THE WORLD)

Jean Bunel
Schimbări sociale în întreprinderi. De la taylorism la managementul participativ (Enterprise Social Modifications. From Taylorism to a Participative Management) / 609-622.

 

PRO-MOLDAVIA

Ion Apostol
Contribuții la cercetările etnosociologice privind așezările românești de la Est de Bug (III) (Contribution to the Ethnological Investigations upon the Romanian Sites in the East of the Bug (III)) / 623-631.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING COMMENTS)

Maria Larionescu
SORIN M. RĂDULESCU, Ipoteză și euristică în cunoașterea socială, București, Editura Academiei, 1994 / 633-635.

Maria Larionescu
OVIDIU BĂDINA, Introducere în sociologie, 2 vol., Ministerul Științei și Învățământului din Republica Moldova, Cimișlia, Tip Cim, 1993 / 635-637.

Sorin M. Rădulescu
RANDEL HELMS, Gospel Fictions, Buffalo, New York, Prometheus Books, 1993 / 637-638.

Ileana Monica Micu
FRANCOIS DUBET, La galere: jeunes en survie, Paris, Ed. Fayard, 1987 / 638-640.

Daniela Ungureanu
WILLIAM KORNBLUM, Sociology in a chaning world, City University of New York, Granduate School and University Center, 1991 / 640-641.

Luminița Daniela Bușe
LUTHER B. OTTO, Today's Youth and Tomorrow's careers: A social Psychological Career Development program in ”Jurnal of Applied Sociology”, vol. 8, 1991 / 641-642.

 

PRE-PRINT

Sanda Cristea
Zilele ”Ion Ungureanu”, ediția a II-a, 23 iunie, Universitatea București („Ion Ungureanu Days”, IInd Editions, 23 June - 06 July, University of Bucharest) / 643-644.

Cosima Rughiniș
Banca de date a Uniunii Europene: o sursă modernă de informare pentru sociologi (The Data Bank of European Community: A Modern Source of Information for Sociologists) / 643-644.

1994, Vol. V, nr. 5

SUMAR / (SUMMARY)

FAMILIE. FENOMENOLOGIE ȘI DISCURS / (THE FAMILY. METHODOLOGY AND SPEECH)

Corneliu Cârțână, Teodora Tone
Tendințe în evoluția familiei în România (Trends in Family Development in Romania) / 447-453.

Maria Cobianu-Băcanu
Norme sociale și valori familiale ale tranziției (Transition Social Norms and Family Values) / 455-462.

Maria Fulea
Coordonate demografice și sociale ale familiei rurale (Demographical and Social Coordinates of the Rural Family) / 463-473.

Georgeta Ghebrea, Roger Tessier
Cuplul și familia românească: menținerea precară a familiei tradiționale (Romanian Couples and Families: A Precarious Preservation of the Usual Family) / 475-479.

 

ORDINE FAMILIALĂ, ORDINE MORALĂ, ORDINE LEGALĂ / (FAMILY, MORAL AND LEGAL ORDER)

Maria Larionescu
Familia: primatul ordinei morale (The Family: Pre-eminence of the Moral Order) / 481-489.

Sorin M Rădulescu
Perspective sociologice și dileme etice în studierea homosexualătății (Sociological Prospects and Ethical Dilemmas in Homosexuality Investigations) / 491-501.

Maria Voinea
Restructurarea familiei: modele alternative de viață (Family Reorganization: Alternative Patterns of Life) / 503-507.

Gilles Ferreol
Se poate vorbi de o criză a familiei? (Could We Mention a Family Depression?) / 509-517.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Monica Ciobanu
Studiul mobilității familiale cu ajutorul genealogiei sociale (An Investigation of Family Mobility Based Upon Social Genealogical Tables) / 519-531.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING COMMENTS)

Cristian Ciupercă
LISA PARKINSON, Separarea, divorțul și familia, București, Editura Alternative, 1993 / 533-534.

Cristina Muleșiu
DAVID M. COOPER, DAVID BALI, Abuzul asupra copilului, București, Editura Alternative, 1993 / 534-536.

Camelia Manuela Ștefan
BARBARA EINHORN, Cinderella goes to market, Verso London, New York, 1993 / 536-537.

Monica Ciobanu
Gender Politics and Post - Communism. Reflections from Easten Europe and Former Soviet Union, Edited by Nanette Funk and Magda Muller, 1993 / 538-540.

Dana Sicoe
ALAN ECOTH, JOHN N. EDWARDS, DAVID R. JONHSON, Social Integration and Divorce, in ”Social Forces”, vol. 70, nr. 1, 1991 / 540-542.

1994, Vol. V, nr. 4

SUMAR / (SUMMARY)

PROCESUL DE TRANZIȚIE ÎN ROMÂNIA / (THE TRANSITION PROCESS IN ROMANIA)

Ilie Bădescu
Logistica instituțională și structurarea câmpului politic (The Institutional Logistics and the Structure of the Political Field) / 333-350.

Oscar Hoffman
Tranziția în România și acțiunea socială (The Transition in Romania and the Social Action) / 351-359.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THOUGHT)

Adrian Pop
A.D. Xenopol - sociologul (II) (A.D. Xenopol - The Sociologist (II)) / 361-371.

Ștefan Stanciugelu
Liberalism românesc. Etape. Efecte perverse (Romanian Liberalism. Period. Perverse Effects) / 373-385.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Vladimir Trebici
Dr. Sabin Manuilă: Omul și epoca sa (Dr. Sabin Manuilă - The Man and His Age) / 387-392.

Vasile Ghețău
Dr. Sabin Manuilă și demografia (Dr. Sabin Manuilă and Demography) / 393-397.

Florian Tănăsescu
Doctorul Sabin Manuila - demersuri sociologice (Dr. Sabin Manuilă - Sociological Approaches) / 399-408.

 

SOCIOLOGIA ÎN LUME / (THE SOCIOLOGY ALL OVER THE WORLD)

M. Kathryn Cirksena
Inovații în cercetarea opiniei publice americane (Innovations in the American Public Opinion Survey) / 409-417.

M. Maffesoli
Imaginarul și cotidianul în sociologia lui Durkheim (The Imaginary and the Quotidian in Durkheim's Sociology) / 419-427.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Cătălin Rizea
John R. Love, Antiquity and Capitalism; Max Weber and the Sociological Foundations of Roman Civilization, Londra, Routledge, 1991 / 429.

Liviu Chelcea
American Sociological Review”, volume 58, number 4, August 1993 / 430-431.

Iolanda Gemănaru
Arthur B. Shostok, Sociologia aplicată și mișcarea muncitorească - avantaje reciproce în ”Journal of Applied Sociology”, vol. 9, 1992 / 431-432.

Bogdan Rădulescu
NICOLAS PANOYOTOPOULOS, L'immoralite populaire in ”Regards Sociologiqies”, Strasburg, numero 2, 1991 / 433.

 

SEMNAL / (PREPRINT)

Camelia Tancău
Contacte româno-britanice în domeniul resocializării minorilor delincvenți (Romanian and British Contacts in the Field of Minor Offencers' Resocialization) / 435-438.

Manuela Bratosin
Cea de a doua conferință cu privire la ”încălcarea drepturilor minorităților sexuale în România” (The Second Conference on „the Violation of the Sexual Minorities' Rights in Romania”, November 23, 1993) / 437-438.

1994, Vol. V, nr. 2-3

SUMAR / (SUMMARY) 

METODOLOGIA CERCETĂRII RELAȚIILOR INTERETNICE / (METHODOLOGY OF INTERETHNICAL RELATION RESEARCH)

Dorel Abraham, Viviana Andreescu
Investigarea și evaluarea relațiilor interetnice (Investigation and Evaluation of Interethnical Relationship) / 119-123.

Septimiu Chelcea
Atitudinile etnice și măsurarea lor (Ethnical Attitude Assessment) / 125-130.

Ilie Bădescu
Etnoscopia: o nouă perspectivă metodologică în etnomorfologie (The Ethnoscopy - A New Methdological and Ethnomorphological Perspective) / 131-135.

 

CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ ȘI IDEOLOGIE ÎN STUDIEREA FENOMENULUI ETNIC / (SCIENTIFICAL KNOWLEDGE AND IDEOLOGY IN THE EXAMINATION OF ETHNIC PHENOMENON)

Ilie Bădescu, Dorel Abraham
Fenomenul etnic între știință și ideologie (The Ethnic Phenomenon Between Science and Ideology) / 137-149.

Maria Larionescu
Etnicitatea - identitate colectivă virtuală (Ethnicity - A Virtual Collective Identity) / 151-159.

Ilie Bădescu, Dorel Abraham
Conlocuirea etnică în România. Aspecte teoretico-metodologice (The Ethnic Cohabitation in Romania. Theoretical and Methodological Aspects) / 161-167.

 

CERCETĂRI SOCIOLOGICE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR INTERETNICE / (SOCIOLOGIAL RESEARCH IN THE FIELD OF INTERTHNIC RELATIONSHIP)

Dorel Abraham
Structura etnică a populației României (Ethnical Structure of Population in Romania) / 169-179.

Dorel Abraham, Ilie Bădescu
Conlocuirea etnică în România. Rezultate ale cercetărilor de teren (Ethnic Cohabitation in Romania. Results of Field Research) / 181-192.

Septimiu Chelcea
Reprezentarea socială a identității naționale a românilor (Social Representation on Romanians' National Identity) / 193-203.

Septimiu Chelcea
Atitudini etnice ale românilor ”distanța socială” (Romanian Ethnic Attitude: „Social Distance”) / 205-208.

Dorel Abraham
Conviețuire etnică și conflicte interetnice (Ethnic Cohabitation and Interethnic Conflicts) / 209-220.

Ana Bălașa
Relațiile interetnice și protecția drepturilor minorătăților (Interethnic Relationship and Minority Right Preservation) / 221-231.

 

COMUNITĂȚI ETNICE ȘI MULTIETNICE: STUDII DE CAZ / (ETHNIC AND MULTIETHNIC COMMUNITIES. CASE STUDIES)

Dan Banciu, Sorin Rădulescu
Tradiție și actualitate în conlocuirea populației în zonele și localitățile cu profil multietnic (Tradition and Opportuness as Regards the Cohabitation of People Living in Multiethnic Places) / 233-255.

Vasile Burtea
Neamurile de romi și stilul lor de viață (Roma People and their Way of Living) / 257-273.

Maria Cobianu-Băcanu
Comunitatea sătească multietnică - Hădăreni (The Multiethnic Village Community of Hădăreni) / 275-281.

Vasile Ancuța Romanescu, Viviana Andreescu
Stilul și modul de viață al romilor din unele comunități urbane și rurale (Roma's Style and Way of Living in Several Urban and Rural Communities) / 283-290.

Mihai Merfea
Despre integrarea socială a romilor. Participare și nu asimilare (On Roma's Social Integration. Participation but not Assimilation) / 291-299.

 

ETNOMORFOLOGIE ȘI GEOPOLITICĂ / (ETNOMORPHOLOGY AND GEOPOLITICS)

Ilie Bădescu
Etnomorfologie. Contribuții în chestiunea frontierelor și a ”minorităților etnice” (Ethnomorphology. Contribution to the „Border” Question and to Ethnical Minorities) / 301-311.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Georgeta Ghebrea
Țiganii între ignorare și îngrijorare. Coordonator Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, București, Editura Alternative, 1993 (The Gypsies - Either Ignore or Worry Them. Edited by Elena Zamfir and Cătălin Zamfir, Alternative, 1993) / 313-314

Mihaela Lambru
Moniou'e de Saint Martin, L'espace de la noblesse, Paris Editions Metailie, 1993 / 314-315.

Ana Rodica Brezeanu-Stăiculescu
Revue francaise de sociologie”, Nr. XXXIII-4, octobre-decembre, 1992 / 315-317.

 

IN MEMORIAM

Viorica Prodan
Portret de dascăl: Ion Aluaș (Portrait of a Teacher: Ion Aluaș (7 november 1927 - 26 february 1994)) / 319-323.

1994, Vol. V, nr. 1

SUMAR / (SUMMARY) 

PROCESE SOCIALE ALE TRANZIȚIEI / (TRANSITION SOCIAL PROCESSES)

Oscar Hoffman
Unele probleme ale politicii științei și tehnologiei în perioada de tranziție în România (Some Questions on Science and Technology Policy during Transition in Romania) / 5-13.

Daniela Rusu
Campania electorală: moment al negocierii semnificației sociale (The Electoral Campaign: A Moment for Negotiating the Social Significance) / 15-23.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THOUGHT)

Ion Mihail Popescu
Viața și personalitatea lui Ștefan Zeletin (Stefan Zeletin's Life and Personality) / 27-37.

Adrian Pop
A.D. Xenopol - sociologul (A.D. Xenopol - the Sociologist) / 39-52.

Constantin V. Lucian
Elită de masă în concepția lui Ortega V Gasset (Mass Elite in Ortega y Gasset's Vision) / 53-62.

 

ACTUALITATEA TRADIȚIEI / (TRADITION TOPICAL INTEREST)

Ion I. Ionescu
Sociologia cunoașterii a lui P. Sorokin (P. Sorokin's Sociology of Knowledge) / 63-73.

 

PRO-MOLDAVIA

Ana Pascaru
Problema conflictelor sociale în Republica Moldova (The Question of Social Conflicts in The Republic of Moldavia) / 75-79.

 

SOCIOLOGIE CLINICĂ / (CLINIC SOCIOLOGY)

Sorin M. Rădulescu
Tanatologia socială ca arie distinctă de studiu a sociologiei medicinei și sociologiei clinice (Social Tanatology as a Distinct Area of Studying Medical and Clinical Sociology) / 81-87.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Valentina Mihăilă, Tatiana Bejan
Analiza cluster aplicată în studiul inechităților teritoriale în domeniul sanitar (Cluster Analysis Applied to the Study of Territorial Inequality in the Sanitary Area) / 89-99.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Elisabeta Stănciulescu
Jean-Michel Berthelot, L'inteligence du social, Presse Universitaire de France, Collection ”Sociologie d'aujourd'hui”, 1990 / 101-104.

Monica Ciobanu
Women's Words. The Feminist practice of Oral History, Edit. Sherna Berger Gluck and Daphne Patai, London, 1991. / 105-106.

Carmen Furtună
Emanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, sat occitan, de la 1294 la 1324, vol. 1-2, București, Edit Meridiane, 1992. / 106-108.

Manuela Bratosin
***, Bomba drogurilor. București, Humanitas, 1991 / 108-109.

1993

1993, Vol. IV, nr. 6

Demo Content

1993, Vol. IV, nr. 5

Demo Content

1993, Vol. IV, nr. 4

Demo Content

1993, Vol. IV, nr. 3

SUMAR / (SUMMARY)

TRANZIȚIA ÎN ȚĂRILE EUROPEI DE EST/ (EASTERN EUROPE TRANSITION)

Piotr Sztompka
Competența civilizatorie: condiție prealabilă a tranziției post-comuniste (Civilizational Competence. A prerequisite of Post-communism Transition) / 257-272.

 

REPERE ALE TRANZIȚIEI ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ / (TRANSITION REFERENCES POINTS WITHIN THE ROMANIAN SOCIETY)

Oscar Hoffman
Tranziția: reformă sau o nouă societate? (Transition: A Reform or a New Society?) / 273-281. 

Dumitru Sandu
Privatizarea ca proces de difuziune a inovației (Privatization as a Process of Innovation Spreading) / 282-292. 

Cătălin Zamfir
Costurile politice ale tranziției (Transition Political Costs) / 293-296. 

Corneliu Cârțână, Vladimir Crețoiu
Percepția socială a tranziției la economia de piață în mediul industrial (Social Perception of Transition to a Free-market Economy within Industrial Backgrounds) / 297-305. 

Dumitru D. Danciu
O perspectivă asupra sindicalismului industrial în perioada de tranziției (A Perspective upon Industrial Trade-unionism during the Transition Period) / 306-312. 

 

PROBLEME SOCIALE ȘI RESURSE MATERIALE ALE TRANZIȚIEI / (SOCIAL QUESTIONS AND MATERIAL RESOURCES OF TRANSITION)

Sorin M. Rădulescu
Populația vârstnică și tranziția la economia de piață în România. Atitudini de discriminare a populației vârstnice. (The Old Age Population and the Transition to a Free-market Economy in Romania) / 313-326. 

Trăilă Cernescu, Viviana Andreescu
Aspecte privind locuința socială (View upon Social Residence) / 327-335. 

I.D. Adumitrăcesei
Pregătirea economică a studenților din învățământul tehnic (Technical Education Students' Economic Trining) / 336-340.

 

PRO-MOLDAVIA

G. Căldare
Schimbările în situația demografică a Republicii Moldova în anii 1970-1980 (Demographical Transformations in the Moldavian Republic between the 70s and 80s) / 341-350.

 

ACTUALITATEA TRANZIȚIEI / (PRESENT-DAY TRADITION)

Ilie Bădescu
Sincronism; Neosincronism; Nenocrație (Synchronism; Neosynchronism; Xenocracy) / 351-355.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND PRIVATE READINGS)

Carmen Furtună
MATTEI DOGAN, DOMINIQUE PELLASY, Economia mixtă: jumătate capitalistă, jumătate socialistă, București, Editura Alternative, 1992 / 357-359. 

Cristina Simion
Zeitschrift fur Soziologie", nr. 2, aprilie, 1992 / 359-360.

1993, Vol. IV, nr. 2

Demo Content

1993, Vol. IV, nr. 1

SUMAR / (SUMMARY)

UNITĂȚI SOCIALE ÎN SCHIMBARE / (SOCIAL UNITS IN CHANGE)

Dumitru Sandu
Atlasul Social al României: obiective, metode și tipuri de rezultate (I) (Romania's Social Atlas. Purpose, Methods and Types of Results) / 5-17.

Vintilă Mihăilescu, Viorica Nicolau, Mircea Gheorghiu
Snagov - trei proiecții asupra sistematizării (Systematization in Snagov. Three Projections Back to the Past and One for the Future) / 18-32.

 

PRO-MOLDAVIA: MEMORIA DOCUMENTELOR 75 DE ANI DE LA MAREA UNIRE / (PRO-MOLDAVIA: DOCUMENT MEMORY)

N. Economu, Ion Apostol
Contribuții la cercetările etno-sociologice privind așezările românești de la est de Bug (II) (Contribution to the Ethnical-sociological Investigations on Romaninans Settlings from the East of Bug (IV)) / 33-38.

Anton Rațiu
Cercetări etno-sociologice în comunitățile românești de dincolo de Bug (IV) (Ethnical-sociological Investigations on Romaninans Settlings from Across the Bug (IV)) / 39-49.

 

GÂNDIREA SOCIALĂ / (SOCIAL THNINKING)

Maria Larionescu
Cultură - educație - democrație: idei directoare în sociologia națiunii. Tradiții românești din perioada interbelică (Culture-education-democracy: Leading Ideas the Nation's Sociology. Inter-war Romanian Traditions) / 51-56.

Irina Cristea
Cunoaștere și evoluția ”corpurilor organizate”. V. Conta (Cognition and Evolution of „Structured Bodies”. V. Conta) / 57-64.

Iancu Filipescu
Din istoria organizării administrativ teritorială a României (II) - Moldova (Through the History of Romania's Administrative-Territorial Structure (II) - Moldavia) / 65-79.

 

ACTUALITATEA TRADIȚIEI / (PRESENT-DAY TRADITION)

Maria Larionescu
Idei. Personalități. Instituții (I) (Ideas. Personalities. Institutions) / 81-85.

 

RESTITUIRI / (RESTORATIONS)

Veturia Manuilă
Pauperismul și criza familială într-un cartier mărginaș al Bucureștilor (Tei) (Pauperism and Family Critics in a Peripherial Quarter of Bucharest (Tei)) / 87-97.

 

INTERVIURI / (INTERVIEWS)

Sorin M. Rădulescu
Interviu cu Prof. Nathan M. Shapira - Universitatea din California - Los Angeles (An Interview with Nathan H. Shapira - California University - Los Angeles, made by Sorin M. Rădulescu) / 99-105.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND PRIVATE READINGS)

Gheorghe Socol
CĂTĂLIN ZAMFIR, Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică, București, Editura Științifică, 1990. / 107-112.

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Cahiers Internationaux de Sociologie”, volume XCII, Nouvelle Serie, trente-neuvieme annee. Numero special: Nos Rites Profanes, Janvier-Juin 1992, Presses Universitaires de France / 112-113.

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Futuribles”, Analyse - Prevision - Prespective, nr. 169, octobre 1992 / 113-114.

 

SEMNAL / (PRE-PRINT)

Sorin M. Rădulescu
Evaluări privind imigrația românească în Statele Unite. Românii din Los Angeles (Evaluation Concerning the Romanian Migration to the United States. Romanians from Los Angeles) / 115-118.

Ana Rodica Brezeanu Stăiculescu
Modurile de reglare a reproducerii umane. Incidențe asupra fertilității și sănătății. Al 4-lea colocviu internațional al A.I.D.E.L.F., 6-10 octombrie, 1992, Delfi - Grecia. (Ways of Adjusting the Human Reproductions. Occurence upon Fertility and Health, the IVth International Meeting of the AIDELF, 6-10 October 1992, Delfi, Greece) / 119.

***
Conferința Națională a Asociației Sociologilor din România, București, 21-22 mai 1993 (The National Conference of the Association of Sociologists from Romania, Bucharest, May, 21-22, 1993) / 119-121.

1991

1991, Vol. II, nr. 5-6

SR 1991 5-6 coperta

SUMAR / (CONTENTS)

GENEZA SOCIOLOGIEI ROMÂNEȘTI / (GENESIS OF THE ROMANIAN SOCIOLOGY)

Virgil Constantinescu
Inceputurile sociologiei românești în opera și activitatea lui Ion Ionescu de la Brad (The Beginnings of Romanian Sociology in Ion Ionescu de la Brad's Work and Activity) / 279-291.

Constantin Schifirneț
Sociologia dezvoltării moderne în viziunea lui Mihail Kogălniceanu (Sociology of the modern developement in Mihail Kogălniceanu's Outlook) / 293-304.

Dan A. Lăzărescu
Sociologie și istorie: La centenarul morții lui Ion C. Brătianu (Sociology and History: I.C. Brătianu's Death Centennial) / 305-318.

Mircea Mâciu
Concepția lui Petre Andrei despre ideal și fericire ca ”Agenți constructori”ai spiritului uman (Petre Andrei' Conception on Ideal and Happiness as „Constructive Agents” of the Human Spirit) / 319-323.

 

EVOCĂRI: PERSONALITĂȚI ȘI OPERE EXEMPLARE / (RECOLLECTIONS: EXEMPLARY PERSONALITIES AND WORKS)

H.H. Stahl
Premisele școlii românești de sociologie (The Premisses of the Romanian School of Sociology) / 325-335.

Lucia Apolzan
O viață dedicată cercetării tezaurului istoric al statului românesc (A Life Devoted to the Research of the Historical Treasure of the Romanian Village) / 337-343.

Elena Neamțu, Alexandru Singer
Activitatea socială a lui Octavian Neamțu la ziarul ”Ecoul” - 1944 (II) (Octavian Neamțu's Social Activity at the News-Paper „Ecoul” (The Echo) - 1944 (II)) / 345-354.

Ion Chelcea
Literatura monografică a satelor noastre și problemele în legătură cu studiul satului românesc. Momente principale (Monographic Literature of our Villages and the Problems Concerning the Study of the Romanian Village. The Main Moments) / 355-364.

 

PRO MOLDOVA: MEMORIA DOCUMENTELOR / (PRO MOLDAVIA: MEMORY OF DOCUMENTS)

Florian Tănăsescu
Un reziduu poluant al reconstrucției noii Europe: Pactul Molotov - Ribbentrop (A Pollutant Residuus in the Reconstruction of the New Europe: the Mollotov-Ribbentropp Pact (I)) / 365-373.

Anton Rațiu
Cercetări etno-sociologice în comunitățile românești de dincolo de Bug (II) (Ethnical Sociological Investigations in the Romanian Communities on the Other Side of the Bug (II)) / 375-382.

 

REPERE DEMOGRAFICE / (DEMOGRAPHIC LANDMARKS)

Tiberiu Dianu
Tendințe de evoluție a divorțului (Tendencies in the Evolutions of the Divorce) / 383-394.

 

ITINERARII / (ITINERARIES)

Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu
Contacte româno-britanice în domeniul penologiei, criminologiei și sociologiei devianței (Romanian-British Contacts in the Fields of Penology, Criminology and Sociology of Deliquency) / 395-398.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REVIEWS AND READING NOTES)

Ion Zară
CĂTĂLIN ZAMFIR, Incertitudinea. O perspectivă prihosociologică. București, Edit. Științifică, 1990 / 399-401.

Dorel Abraham
Renașterea unei democrații: Alegerile din România de la 20 mai 1990. Editori: Petre Datculescu, IRSOP, Klaus Liepelt - INFAS-Bonn. IRSOP 1991 / 401-402.

Viorica Constantin
Muzeul Satului 1936-1991, Simpozion dedicat aniversării a 55 de ani de existență, București, 17-18 mai 1991 / 403-404.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Vintilă Mihăilescu
Colocviul internațional - Etnologia identității - identitatea etnologiei, București, 3-7 iulie 1991 / 404-405.

 

IN MEMORIAM

N.N. Constantinescu
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 407-408.

Ioan Drăgan
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 408-410.

Vladimir Trebici
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 410-411.

Dumitru Sandu
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 411-412.

Ovidiu Bădina
H.H. Stahl (12 octombrie 1901 - 9 septembrie 1991) La mormântul unui mare dispărut (H.H. Stahl (1901-1991)) / 412-413.

Iancu Filipescu
Ion Chelcea (5 septembrie 1902 - 9 septembrie 1991) (Ion Chelcea (1992-1991)) / 414-415.

Sorin M. Rădulescu
Grigore Gr. Popescu (24 noiembrie 1926 - 9 august 1991) (Grigore Gr. Popescu (1926-1991)) / 416-417.

S. Haller
Activitatea științifică Grigore Gr. Popescu / 417-419.

1991, Vol. II, nr. 3-4

SR 1991 3-4 copertaSUMAR / (CONTENTS)

PROBLEMELE SOCIALE ALE TRANZIȚIEI / (SOCIAL TRANSITION CONCERNS)

Maria Larionescu
Probleme ale tranziției post-comuniste în perspectiva tradițiilor societății românești (Problems of Post-communist Transition in the History of Sociology Perspective) / 129-135.

Oscar Hoffman
Societatea civilă și cea politică în procesul tranziției în România (Civil and Political Society in Romania's Transition Process) / 137-146.

Ioan Drăgan
Sociologia și problemele tranziției (Sociology and Transition Concerns) / 147-164.

Ioan Mărginean, Gheorghe Socol
Calitatea vieții în perioada de tranziție (Life Quality During Transition) / 165-171.

Petre Datculescu
Schimbare socială și schimbarea opiniilor în România după alegerile din 1990 (Social Change and Opinion Changes Following the Elections of May 20, 1990, in Romania) / 173-182.

 

RESTITUIRI ȘI EVOCĂRI / (RESTAURATIONS AND RECALLS)

George Vâlsan
Cercetările sociologice privite din punct de vedere geografic (Geographical Approach of Sociological Research Works) / 173-182.

El. Neamțu, Al. Singer
Activitatea socială a lui Octavian Neamțu la ziarul ”Ecoul” - 1944(I) (Octavian's Neamtu Activity Within the "Echo" Editorial Office  - 1944 (I)) / 193-203.

Irina Cristea
Simion Bărnuțiu - Dreptul rațional și statul juridic (Simion Barnutiu - Rational Law and Juridical State) / 205-210.

 

CERCETARE SOCIALĂ / (SOCIAL RESEARCH)

Honorina Cazacu
Inegalitatea șanselor de acces la învățământ în România (Unequal Chances of Access to Education in Romania) / 211-224.

 

PATOLOGIE SOCIALĂ / (SOCIAL PATHOLOGY)

Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu
Etiologia infracțiunilor comise prin violență și agresivitate (II) (Etiology of Offence Commited by Violence and Aggressiveness (II)) / 225-233.

 

COMENTARII / (COMMENTS)

Mihail Cernea
Folosirea cunoștințelor din domeniul științelor sociale în programele de dezvoltare (II) (Social Science Knowledge for Developement Intervention (II)) / 235-247.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (REPORTS AND READING COMMENTS)

Livius Manea
James W. Vander Zandem (1988) The Social Experience. An Introduction to Sociology. New York: Random House. / 249-252.

Vladimir Trebici
L' Etat de la population mondiale (1990) Fonds des Nations Unies pour la population. New York: FNUAP. / 251-252.

Manuela Grigorescu
International Migration Review”, vol. 24, Spring, 1990 / 253-254.

 

REVISTA REVISTELOR / (Journal of Journals)

C. Caciuc
Studii di sociologia” nr. 3-4, 1988 / 254-256.

 

SEMNAL / (PRE PRINT)

Sorin M. Rădulescu
Statutul Asociației Internaționale de Sociologie (A.I.S.) (Statutes of International Sociological Association (A.I.S.)) / 257.

***
Fundația ”Dimitrie Gusti” ("Dimitrie Gusti" Foundation) / 257-268.

1991, Vol. II, nr. 1-2

SR 1991 3-4 copertaSUMAR / (CONTENTS)

COMUNITĂȚI ȘI RELAȚII INTERETNICE / (COMMUNITIES AND INTERETHNICAL RELATIONSHIPS)

Sorin M. Rădulescu
Principalele tendințe ale emigrației definitive în România postrevoluționară (Romania's Post-revolutionary Trends of Definitive Emigration) / 3-15.

Dan Banciu
Estimarea fenomenului de migrație în profil teritorial (Territorially Estimated Romania's Emigration Phenomenon) / 17-32.

Maria Cobianu-Băcanu
Valențele umane ale conviețuirii în comunități etnice (Human Features of the Ethnical Community's Companionship) / 33-44.

James Patterson
Minoritatea românească în curs de dispariție în Ungaria (Hungary's Romanian Minority Fading Away) / 45-48.

Florian Tănăsescu
Raportul asupra evenimentelor de la Tg. Mureș - unele motivații ale contestării (Report of Tg. Mures Events - Some Reasons of the Contest) / 49-61.

 

RESTITUIRI ȘI EVOCĂRI / (RESTORATIONS AND EVOCATIONS)

H.H. Stahl
Introducere la reeditarea lucrării "Primitivii" (Introduction to the "Primitivii" republication) / 63-72.

Anton Rațiu
Cercetări etno-sociologice în comunitățile românești de dincolo de Bug.(I) (Ethnical and Sociological Investigations within the Romanian Communities Beyond Bug (I)) / 73-80.

P. Ștefănucă
Hora în regiunea Iurcenilor ("Hora" in Iurceni Area) / 81-87.

 

DEMOGRAFIE / (DEMOGRAPHY)

Dumitru Sandu
Demografia românească, între social, politic și științific (1950-1990) (Romanian Demography Between the Social, Political and Scientifical (1950-1990)) / 87-93.

 

COMENTARII / (COMMENTS)

Mihail Cernea
Folosirea cunoștințelor din domeniul științelor sociale în programele pentru dezvoltare (I) (Social Science Knowledge for Developement Interventions (I)) / 93-105.

Florin Curta
Imaginea celuilalt - analiză și previziune politică (Image of the Other - Analysis and Political Anticipation) / 105-113.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Viviana Andreescu
111 ani de la nașterea marelui om de știință român Dimitrie Gusti (111 Years from the Birth of the Great Romanian Scientist Dimitrie Gusti - Scientific Session organized by "D. Gusti Fundation", Bucharest, February 13, 1991) / 113-114.

Carmen Furtună
Probleme socio-umane ale perioadei de tranziție în România (Socio-human Concerns in Romania's Transition Period, Scientific Session Organized by the Institute of Sociology, Bucharest, February 21-22 ) / 114 -116.

Trăilă Cernescu
100 de ani de la înființarea Societății Românești de Arhitectură (100 Years from the Fundation of the Romanian Society of Arhitecture, Bucharest, February 26 - March 2, 1991) / 116-117.

Ion Zară
Calitatea vieții - teorie și practică socială (Life Quality - Theory and Social Practice, Scientific Session of the Institute for Life Quality Research, Bucharest, December 13-14, 1990) / 117-119.

Trăilă Cernescu
Dorel Abraham, Introducere în sociologia urbană (Dorel Abraham (1991) Introduction in the Urban Sociology. Bucharest: Științifică.) / 119-121.

1990

1990, Vol. I, nr. 5-6

sr 1990 5 6 coverSUMAR / (CONTENTS)

EVOCĂRI ȘI RESTITUIRI. VIEȚI ȘI OPERE EXEMPLARE: N. IORGA ȘI V. MADGEARU / (RECALLING AND RESTORING. EXEMPLARY LIVES AND WORKS: N. IORGA AND V. MADGEARU)

Iancu Filipescu
50 de ani de la martiriul lui Nicolae Iorga (50 Years from the Martyrdom of Nicolae Iorga) / 407-409.

Nicolae Iorga
Sat și oraș (Village and City) / 409-420.

Nicolae Iorga
Venituri și cheltuieli (Income and Expenses) / 421-431.

Mihai Ungheanu
N. Iorga - întemeietor al ”școlii de sociologie istorică” în România (N. Iorga - Founder of „School of Historical Sociology” in Romania) / 433-449.

Ilie Bădescu
Sociologia asasinatului (The Sociology of Assasination) / 451-458.

Maria Fulea
Din gândirea economică și socială a lui Virgil Madgearu (From Economic and Social Thinking of Virgil Madgearu) / 459-474.

 

DEMOCRAȚIE ȘI LIBERTATE / (DEMOCRACY AND LIBERTY)

Călin Anastasiu
Birocrație și democrație (Bureaucracy and Democracy) / 475-481.

Dorel Abraham
O perspectivă sociologică asupra fenomenului Piața Universității și evenimentelor din 13-15 iunie 1990 (A Sociological Perspective on the University Square Phenomenon and the Events of June 13 to 15, 1990) / 483-493.

 

GÂNDIRE SOCIALĂ / (SOCIAL THINKING)

Florian Tănăsescu
Ardealul redivivus (The Ardeal Redivivus) / 495-508.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Sorin M. Rădulescu, Oscar Hoffman
”Sociologia pentru o singură lume: Unitate și diversitate”. Lucrările celui de al XII-lea Congres Mondial de Sociologie: 9-13 iulie 1990, Madrid (Spania) ("Sociology for One World: Unity and Diversity". Proceedings of the XII World Congress of Sociology: 9-13 July 1990, Madrid (Spain)) / 509-512.

Gheorghiță Geană
Prima Conferință EASA, Coimbra, 31 august -3 septembrie 1990 (First EASA Conference, Coimbra, 31 August - 3 September, 1990) / 512-514.

 

IN MEMORIAM

***
Romulus Spirescu (1913-1990) / 515.

***
Jean Bourgeois-Pichat (1912-1990) / 516.

1990, Vol. I, nr. 3-4

SUMAR / (CONTENTS)

RESTITUIRI ȘI EVOCĂRI / (RESTORING AND RECALLING)

H.H. Stahl
Înfățișarea inițială a sistemului Gustian de ”Sociologie, Etică și Politică” (The initial aspect of Gusti's system of "Sociology, Ethics and Politics") / 191-211.

Iancu Filipescu
T.G. Masaryk - 140 de ani de la naștere (1850-1937) (T.G. Masaryk - 140 years since his birth (1850-1937)) / 213-214.

Dimitrie Gusti
Thomas Garrigue Masaryk. O caracterizare (Thomas Garrigue Masaryk. A characterisation) / 215-231.

***
Thomas Masaryk către Virgil Madgearu / 230-231.

Virgil Constantinescu
Haret și fenomenul haretism (Haret and haretism: haretism) / 233-242.

 

DEMOCRAȚIE ȘI LIBERTATE / (DEMOCRACY AND FREEDOM)

C.S. Anghel
Sondajul de opinie - exercițiu al democrației (participanți: Pavel Câmpeanu, Septimiu Chelcea, Petre Datculescu, Dumitru Sandu, Ioan Mărginean, Ioan Mihăilescu, Sorin Mitulescu) (The opinion poll - an exercise of democracy (participants: Pavel Câmpeanu, Septimiu Chelcea, Petre Datculescu, Dumitru Sandu, Ioan Mărginean, Ioan Mihăilescu, Sorin Mitulescu)) / 243-266.

Petre Dan
Asociațiile și societățile social-culturale, precursoare ale constituirii partidelor politice românești (Socio-cultural associations and societies - a precursors of the Romanian political parties) / 267-276.

Vladimir Pasti
Pseudo-socialismul în România (Pseudo-socialism in Romania) / 277-289.

 

SOCIOLOGI ÎN PARLAMENT / (SOCIOLOGISTS IN THE PARLIAMENT)

C.S. Anghel
Interviu cu domnul Sorin Botnaru - deputat (Interview with Sorin Botnaru - a deputy) / 291-294.

 

UNITĂȚI SOCIALE ÎN SCHIMBARE / (SOCIAL UNITS GETTING CHANGED)

Dumitru Sandu
Ariile culturale ale României (Romania's cultural areas) / 295-306.

Dorel Abraham
Sociologia urbană contemporană: preocupări și perspective. (Contemporary urban sociology: concerns and prospects) / 307-318.

Marilena Gânju
Evoluția modului de viață rural (Evolution of the rural way of life) / 319-323.

Ioan Mihăilescu
Schimbări în modelele de familie (Changes in the family models) / 325-331.

Livius Manea
Aspecte ale problematicii participării femeii la viața economică și socială (Aspects of the problems of the woman's participation in the economic and social life) / 333-339.

Oscar Hoffman
Cercetarea tehnologică și pregătirea cadrelor în scopul modernizării și viabilității economice (Technological research and personal training with a view to economic modernization and viability) / 341-347.

 

METODOLOGIE / (METHODOLOGY)

Cătălin Mamali
Explicitarea intereselor și dialogul observator-observat în cercetarea socială (Explanation of the interests and the dialogue between observer-observed in social research) / 349-355.

 

ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ȘI CERCETARE SOCIALĂ / (SOCIAL ANTHROPOLOGY AND SOCIAL RESEARCH)

Gheorghiță Geană
Antropologia culturală și cercetarea monografică (Cultural Anthropology and monographic research) / 357-360.

Marin Diaconu
Prima companie monografică a Scolii Sociologice de la București (Goicea-Mare, 1925) (First monographic campaign of the Bucharest Sociology school (Goicea-Mare, 1925)) / 361-363.

Mircea M. Vulcănescu
Câteva observațiuni asupra vieții spirituale a sătenilor din Goicea-Mare - note dintr-o anchetă sociologică (Some observations on the spiritual life of Goicea-Mare villagers - notes from a sociological investigation) / 365-369.

 

RECENZII ȘI NOTE DE LECTURĂ / (BOOK REVIEWS AND READING NOTES)

Dan Banciu
Sorin M. Rădulescu, Mircea Piticariu, (1989) Devianță comportamentală și boala psihică. București: Academiei. (Dan Banciu (1989) Deviance and mental ilness. Bucharest: Academiei) / 371-372.

Vintilă Mihăilescu
Ioana Andreesco, Mihaela Bacou (1986) Mourir a Pombre des Carpates. Paris: Paynt. / 372-373.

Ilie Bădescu
Patrik Baudry, (1986) Une sociogie du tragique. Violence au quotidien, Paris, Editions du CERF. / 374-377.

 

REVISTA REVISTELOR / (JOURNAL REVIEW)

Dinu Țenovici
Jurnal of economic growth, vol. IV, nr. 1, Winter 1989-1990. / 379-380.

C.S. Anghel
Population, 44 annee, juillet-octobre, numeros 4-5, 1989. / 380-388.

Dinu Țenovici
Informațional Migration Review, nr. 84, 1988. / 388-389.

Radu Răutu
Civilization, Revue Internationale des Sciences Humaines et des Civilisations Differentes, vol. XXXVI, 1986, nr. 1-2; vol. XXXVII - 1987, nr. 2. / 390-391.

 

IN MEMORIAM

Ilie Bădescu
Ion Ungureanu (8 noiembrie 1950 - 19 iulie 1990) / 393-394.

Sorin M. Rădulescu
Așa cum l-am cunoscut (The Way I knew him) / 394-395.

Irina Cristea
Idee și formă în activitatea lui Ion Ungureanu (Ideea and form in Ion Ungureanu activity) / 395-396.

1990, Vol. I, nr. 1-2

SUMAR / (SUMMARY)

Ion Ungureanu 
Actualitatea tradiției (Actuality of tradition) / 3-5.

Dimitrie Gusti 
Sociologie românească (Romanian Sociology) / 7-12.

 

RESTITUIRI ȘI EVOCĂRI / (RESTITUTIONS AND EVOCATIONS)

H.H.Stahl 
Geneza sistemului de ”sociologie, etică și politică”, al profesorului Dimitrie Gusti (The genesis of D. Gusti's system of "ethical and political sociology") / 13-29.

Ilie Bădescu
Frica și comunismul. Contribuții asupra Revoluției din Decembrie (Fear and communism. Contributions to december revolution) / 31-48.

Sorin M. Rădulescu 
Logica ambivalenței și ”efectele perverse” ale ideologiei totalitare în epoca dictaturii (The ambivalent logic and the "Perverse effects" of totalitarian ideology in the dictatorship epoch) / 49-54.

 

DEMOCRAȚIE ȘI LIBERTATE / (DEMOCRACY AND LIBERTY)

Ion Ungureanu 
Pluralism, raționalitate, meritocrație și elitism (Pluralism, rationality, meritocracy and elitism) / 55-72.

Ioan Mărginean 
O analiză morfologică a fundamentelor libertății (A morphological analysis of liberty foundations) / 73-81.

Angela Banciu
Tradiții ale vieții constituționale și parlamentare românești (Reflecții pe marginea Constituției din 1923) (Traditions of Romanian constitutional and parlamentarian life (Reflctions on the 1921 Constitution)) / 83-91.

Ion Chelcea, Septimiu Chelcea
Forme tradiționale de cooperare în viața poporului român: tovărășiile tinerilor (Traditional cooperation forms in the Romanian people's life: the young people's guilds) / 93-103.

 

UINITĂȚILE SOCIALE ÎN SCHIMBARE / (SOCIAL UNITS IN THE COURSE OF CHANGE: VILLAGE AND TOWNS)

Vintilă Mihăilescu, Viorica Nicolau, Gheorghe Vâlceanu, Marcel Rădulea 
Lumea Rovinarilor (The Rovinari World) / 105-130.

Ioan Mihăilescu 
Dificultăți și posibilități în dezvoltarea agriculturii (Dificulties and posibilities in the developement of agriculture) / 131-139.

Trăilă Cernescu 
Rezultate ale investigației sociologice din patru comune ale Sectorului Agricol Ilfov (SAI) (Results of the sociological investigations in four communes of the Ilfov Agricultural Sector) / 141-146.

 

PATOLOGIE SOCIALĂ / (SOCIAL PATHOLOGY)

Sorin M. Rădulescu, Dan Banciu 
Etiologia infracțiunilor comise în epoca dictaturii (Ethiology of deliquancy acts, during the dictatorship period) / 147-159.

 

POPULAȚIE ȘI SOCIETATE / (POPULATION AND SOCIETY)

Vladimir Trebici 
Demografia românească (1975-1980) (Romanian Demograpghy (1975-1989)) / 161-170.

Ioana Boja
Situația demografică a României. Încotro? Interviu cu dr. Vasile Ghețău, doctor în economie, directorul Direcției statisticii populației din Comisia Națională pentru Statistică (Demographie situation in Romania. Where to? Interview with Vasile Ghețău) / 171- 179.

 

SEMNAL / (SIGNAL)

Sorin Mitulescu
Constituirea Asociației Sociologilor din România (Setting up the Sociology Association in Romania) / 181-183.